Regulamin

I. Definicje

Regulamin – niniejszy dokument wraz ze wszystkimi załącznikami.
Serwis – handlowo-usługowy, internetowy serwis www, działający pod adresem internetowym (domeną) www.tibiacc.pl, a także innymi adresami internetowymi, pod którymi Administrator prowadzi serwis.
Administrator – właściciel serwisu. WOG Jarosław Ptasiński, ul. Amelińska, nr 9, lok. 1, Warszawa, Polska. NIP: 5242711954, REGON: 368754544.
Użytkownik – każda osoba, która odwiedza Serwis korzystając z usług oferowanych w Serwisie.
Usługa –  usługa realizowana jest poprzez głosowe wyemitowanie Użytkownikowi specjalnego Kodu Zwrotnego (Dostępu), który po wpisaniu w Serwisie pozwala użytkownikowi na otrzymanie złota (tj. GP) w grze internetowej Tibia.

 

 

 

II. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa ogólne warunki korzystania z Usług dostępnych w Serwisie.
2. Użytkownik wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.
3. Dostawcą Usługi płatności SMS jest firma Eurokoncept Sp. z o.o, z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, NIP 676-233-99-70, REGON 120379073, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla Krakowa-Śródmieścia wydział XI Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270753, o kapitale zakładowym 1.176.000,00 PLN, zwaną dalej Eurokoncept. Usługa oferowana jest na terenie Polski.

Regulamin Serwisów SMS znajduje się pod adresem: http://www.dotpay.pl/dokumenty-formalne/

4. Właściciel serwisu zobowiązuje się do wysłania towaru (realizacji  usługi) w czasie 24 godzin od otrzymania zamówienia.

5. Właściciel serwisu nie odpowiada za fakt niedostarczenia złota z powodu błędnie podanych przez klienta sklepu danych postaci.


 

 

 

III. Korzystanie z Usługi

1. Użytkownikiem Usługi może być każda pełnoletnia osoba fizyczna uprawniona do użytkowania telefonu funkcjonującego w sieci polskiego operatora telefonii komórkowej. Osoby niepełnoletnie, by zostać Użytkownikiem Usługi, muszą posiadać zgodę swoich przedstawicieli ustawowych lub opiekunów.
2. Użytkownik, który chce skorzystać z Usługi, wykonuje połączenie o treści określonej w opublikowanych materiałach reklamowych dotyczących Usługi.
3. Po prawidłowym wykonaniu połączenia Użytkownikowi emitowana jest wiadomość głosowa, która zawiera specjalny Kod Dostępu do wpisania w Serwisie.
4. Do korzystania z Usługi nie mają zastosowania ulgi dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe.
5. Dostawca Usługi i Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za:
• korzystanie z Usługi przez osoby nieuprawnione do użytkowania telefonu komórkowego,
• szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Usługi,

• nieznajomość przez Użytkownika cen usług oraz własnych możliwości finansowych,
• problemy w funkcjonowaniu Usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń niezależnych od Dostawcy Usługi lub Administratora, w szczególności wskutek zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej,
• korzystanie z Usługi przez Użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub bez zapoznania się z Regulaminem, w tym zwłaszcza problemy wynikające z niewłaściwego zrozumienia przez Użytkownika charakteru Usługi,
• przerwy w świadczeniu Usługi zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Dostawcy Usługi lub Administratora.
6. Operatorzy GSM odpowiadają jedynie za prawidłowe wykonanie usług telekomunikacyjnych w zakresie połączenia telefonicznego w ramach usługi.

7. Użytkownik ponosi wyłączną i osobistą odpowiedzialność za bezprawny oraz niezgodny z niniejszym regulaminem sposób korzystania z serwisu, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej oraz cywlinej.
8. Użytkownik Serwisu nie ma prawa do żądania zwrotów kosztów za uzyskanie Kodu Dostępu.

 

 

 

IV. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące niewłaściwego działania Usługi należy kierować do Administratora nie później niż w ciągu trzech dni roboczych licząc od dnia wystąpienia nieprawidłowości w korzystaniu z Usługi. Treść reklamacji powinna wskazywać nieprawidłowości w realizacji Usługi oraz inne informacje (tj. numer telefonu, datę wykonania połączenia) ułatwiające sprawne rozpatrzenie zgłoszenia.
2. Niedotrzymanie terminu zgłoszenia reklamacji powoduje utratę przez Użytkownika prawa do reklamacji.
3. Reklamacje można kierować:
a. drogą mailową na adres selernik@gmail.com
4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 7 dni od daty otrzymania reklamacji przez Administratora. W szczególnych przypadkach Administrator zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji do 30 dni po uprzednim poinformowaniu Użytkownika o takiej konieczności.
5. W przypadku uznania reklamacji Użytkownika, ma on prawo do otrzymania dostępu do Usługi którą zamówił, Użytkownik nie jest jednak uprawniony do wystąpienia o odszkodowanie lub zwrot należności. Administrator w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności wyższej niż kwota odpłatności za skorzystanie z Usługi.

 

 

 

V. Postanowienia końcowe

1. Usługa jest dostępna w sieciach polskich operatorów telefonii komórkowej (T-mobile, Plus GSM, Orange, Play), zarówno w systemie prepaid (przedpłaconym), jak i postpaid (abonamentowym).
2. Administrator będzie przetwarzał i przechowywał do celów świadczenia usługi oraz do celów marketingowych numer telefonu komórkowego, z którego wysłana została wiadomość.
3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Serwisie.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23 sierpnia 2013 r.

5. Administrator zastrzega sobie prawo do poddania się weryfikacji przez Użytkownika serwisu, tj.:a) przekazania kopii dowodu tożsamości przesłanej pocztą, faksem lub w formie elektronicznej (skan) jeżeli Użytkownikiem jest osoba fizyczna,

b) dokumentów potwierdzających dane podmiotu innego niż osoba fizyczna.

Komentarze
2021-10-11
Przecudowna strona
2021-04-13
Wszystko ok.Trochę czkekałem no ale święta.
2019-08-16
Polecam ;)
Dodaj Czytaj wszystkie
Aktualności
Nowe serwery i płatność SMS
2015-09-17
Dodano nowe serwery i możliwość doładowania portfela SMSem.
Tibiacc.pl
2013-08-23
Strona doczekała się premiery. Płać komórką i przelewem - najtaniej w sieci!
Czytaj wszystke